INTEGRITETSPOLICY - Bromma Blocks

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER.

Informationen nedan avseende personlig integritet beskriver hur Trafikflyget 5 i Stockholm AB, org.
nr 556743-0243, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

VEM ÄR REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Trafikflyget 5 i Stockholm AB är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och
ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

De uppgifter vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Trafikflyget 5 i Stockholm AB
kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Trafikflyget 5 i
Stockholm ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs
till något land utanför EU/EES, kommer Trafikflyget 5 i Stockholm AB vidta åtgärder för att säkerställa
att personuppgifterna fortsätter vara skyddade samt vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt
sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Trafikflyget 5 i Stockholm AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till
annat koncernbolag och/eller andra samarbetspartners.
Tredje part som Trafikflyget 5 i Stockholm AB lämnar ut information till eller på annat sätt
tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med
anknytning till Trafikflyget 5 i Stockholm ABs avtal med dig som kund. Personuppgifter kan vidare
komma att lämnas ut av Trafikflyget 5 i Stockholm AB om det är nödvändigt för att följa gällande
lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Trafikflyget 5 i Stockholm ABs rättsliga intressen.
Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

EXTERNA LÄNKAR OCH INNEHÅLL

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i våra tjänster, eller i kommunikation du mottar när du
använder våra tjänster, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor
och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll
på deras webbsidor.

Du erkänner uttryckligen att vi inte i något fall är ansvariga för information, innehåll, produkter,
tjänster eller material tillgängligt på tredjepartswebbplatser eller Internetkällor, och inte heller för
några påstådda eller faktiska skador till följd av åtkomst eller användning av sådan information,
innehåll, produkter, tjänster eller material tillgängligt på tredjepartswebbplatser eller Internetkällor.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Trafikflyget 5 i Stockholm AB lägger vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av
nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi
samlar in.  Uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka
om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem
som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS UPPGIFTERNA?

Trafikflyget 5 i Stockholm AB baserar behandling av personuppgifter på de lagliga grunder som finns
angivna nedan. Dessa beskrivs i separata avsnitt nedan.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Ändamål: Administration av parkeringsabonnemang och parkeringsavtal
Behandling: Hantering och lagring av personuppgifter för att upprätta och hantera abonnemang och
avtal

Kategori av personuppgifter: Namn, E-postadress, Telefonnummer, Registreringsnummer för fordon
Lagringstid: Endast under tid det är nödvändigt för fullgörande av avtal och/eller krav enligt gällande
lagstiftning/myndighetskrav.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och
Trafikflyget 5 i Stockholm AB ska kunna fullgöras. När Trafikflyget 5 i Stockholm AB behandlar dessa
personuppgifter som personuppgiftsansvarig fullgör Trafikflyget 5 i Stockholm AB avtalet.

Ändamål: Trygghet och säkerhet för besökare och kunder till Trafikflyget 5 i Stockholm AB såväl som
för personal, leverantörer och övriga intressenter.

Behandling: Inspelning av video på publika och allmänna utrymmet

Kategori av personuppgifter: Foto och Film

Lagringstid: Endast under tid det är nödvändigt för fullgörande av avtal och/eller krav enligt gällande
lagstiftning/myndighetskrav.
Laglig grund: Intresseavvägning

Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete i händelse av allvarliga händelser
som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom
skadegörelse, stöld eller hot och våld. Trafikflyget 5 i Stockholm AB är väl införstådd med de krav som
GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den
sammanslagna tekniska aspekten.

Ändamål: Som en del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra
bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Behandling: Lagring av specifika inspelningar och händelser
Kategori av personuppgifter: Foto och Film

Lagringstid: Endast under tid det är nödvändigt för fullgörande av avtal och/eller krav enligt gällande
lagstiftning/myndighetskrav.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Utgör ett stöd för allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning
av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Trafikflyget 5 i Stockholm AB är väl
införstådd med de krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och
konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten.

VEM HAR TILLGÅNG TILL KAMERAÖVERVAKNINGEN?

Din integritet är viktig för oss. Trafikflyget 5 i Stockholm AB säljer inte dina uppgifter, dock kan
uppgifter komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga bevakning, IT-drift
av kamerasystem, felanmälan och fjärrsupport. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig
för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som
Trafikflyget 5 i Stockholm AB anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända
enligt GDPR.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina
personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad
från det att begäran inkommit.

DATAPORTABILITET.

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

RÄTTELSE OCH RADERING.

Trafikflyget 5 i Stockholm AB ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du
upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig
grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det
föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra
legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att
bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING.

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller
samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER.

Om du anser att Trafikflyget 5 i Stockholm AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt så
ber vi dig kontakta oss direkt.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och ansvarig
för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur du kan
lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisar vi till myndighetens hemsida: www.imy.se

UPPDATERINGAR TILL VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE.

Trafikflyget 5 i Stockholm AB kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste
versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på brommablocks.se, där vi meddelar
dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.